INFORMACIÓ GENERAL

EMESET PROJECTES I ENGINYERIA SLP, com a responsable del lloc web, d'ara endavant M7 Enginyers, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

M7 Enginyers és una societat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili social a Barcelona, carrer Travessera de Gràcia 17, 3r 6a.

El nom de domini www.m7enginyers.com està registrat a favor de M7 Enginyers, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF núm. B-67293068.

Els usuaris d'aquest lloc web poden posar-se en contacte amb M7 Enginyers a través de les següents vies:

CONDICIONS D'ÚS

Els continguts d'aquest lloc web tenen caràcter merament informatiu dels serveis professionals que M7 Enginyers ofereix a cada moment als seus clients.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari.

L'usuari del lloc web, mitjançant la seva accés i navegació pel mateix, s'obliga a utilitzar-lo conforme a la legislació vigent a cada moment i a les condicions establertes en el present avís legal, la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'usuari respondrà davant de M7 Enginyers i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació.

L' accés i la navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El mer accés no implica l'establiment de cap mena de relació comercial entre M7 Enginyers i l'usuari.

Aquest avís legal podrà patir modificacions de qualsevol tipus quan M7 Enginyers ho consideri necessari o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i/o els avenços tecnològics que puguin produir-se en el futur.

M7 Enginyers podrà prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L'usuari d'aquest lloc web haurà de abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

M7 Enginyers es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts o serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin o poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, equips informàtics o documents, arxius o tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de M7 Enginyers.
  • Utilitzar continguts o serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a M7 Enginyers o a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament, dels seus titulars, l'autorització necessària per fer ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin o poguessin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de M7 Enginyers, o de tercers, o que poguessin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts d'aquest lloc web, emprant-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la web, dels serveis o dels continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EMESET PROJECTE I ENGINYERIA SLP. Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents a la web, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa i els programes d'ordinador necessaris per a la seva funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyents a M7 Enginyers o a tercers, per la qual cosa l'usuari podrà utilitzar-los només per a la seva exclusiu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb fins comercials ni al seu explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica d'enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit llevat que es trobi legalment permès.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de M7 Enginyers o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o l'accés al lloc web atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, el Reglament General de Protecció de Dades [UE] 2016/679 (d'ara endavant, el “RGPD”), les dades del responsable de les dades personals que ens facilites són els següents:

M7 Enginyers tractarà la informació que faciliti amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que se sol·liciti, així com facilitar als interessats ofertes i productes i serveis de la seva interès.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se M7 Enginyers el dret d'excloure dels serveis sol·licitats a tot usuari que hi hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Els períodes durant els quals guardem la teva informació depenen del propòsit per al qual es va recopilar i l'ús a què es destini. No guardem informació personal més temps del necessari per als nostres propòsits comercials o per als requisits legals.

La base legal per al tractament dels teus dades és en base al teu consentiment de conformitat amb l'article 6 RGPD.

Per a l'exercici dels teus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, cancel·lació o supressió, oposició, retirada del consentiment i la portabilitat sobre aquests, pots enviar un correu electrònic a l'adreça info@m7enginyers.com o per correu postal a Travessera de Gràcia 17, 3r 6a, 08021, Barcelona, incloent-hi sempre una còpia del teu DNI o del teu document identificatiu, així com el dret que vols exercir.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d'aquesta web es realitza per compte i risc de l'usuari. M7 Enginyers no es responsabilitza del mal ús que l'usuari pugui fer d'aquest lloc web.

M7 Enginyers no es responsabilitza dels errors o omissions dels que pogués patir aquest lloc web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualsevol danys derivats de la utilització de la web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que s'hi conté.

M7 Enginyers no garanteix l'absència de virus o d'altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. En conseqüència, M7 Enginyers no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Els usuaris que es proposin establir un enllaç (“link”) entre una pàgina web i aquest lloc web (“El Portal”) han de complir les condicions següents:

  • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a l'adreça URL del portal www.m7enginyers.com i ha de abastar completament tota l'extensió de la pàgina principal del portal.
  • La pàgina web on s'estableixi l'enllaç no podrà crear un “frame” sobre les pàgines del Portal.
  • No es podrà donar cap mena d'indicació enganyosa, errònia o deslleial sobre el Portal.
  • Tampoc podrà contenir continguts il·lícits, contraris a la moral, les bones costums i a l'ordre públic.
  • En qualsevol cas, la pàgina web on s'estableixi l'enllaç haurà de sol·licitar autorització expressa i per escrit de part del titular del Portal.

M7 Enginyers no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció, integritat o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui el seu origen, que circulin pel Portal o per les xarxes a què l'usuari pugui accedir a través d'aquesta.

L'usuari declara i garanteix que mantindrà exempt de tota responsabilitat per aquests conceptes a M7 Enginyers; i l'usuari assumeix, baix la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a aquests continguts, així com de la seva reproducció o difusió.

GENERALITATS

En cas que qualsevol clàusula de les presents condicions sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de les condicions esmentades.

El no exercici o execució per part de M7 Enginyers de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit pel seu part.

M7 Enginyers es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web.

Les relacions establertes entre M7 Enginyers i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

JURISDICCIÓ

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui sorgir en relació amb l'ús d'aquest lloc web serà resolta d'acord amb la legislació espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya), als quals les parts se sotmeten de forma expressa i renunciant al fur propi que pogués correspondre'ls, si no se soluciona per mutu acord.